İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Yazılı Sınav İlanı

İ L Â N

A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

 


1-Bakanlığımızca, icra kâtipleri arasından yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile 9-5 inci dereceli kadrolara 200 icra müdür yardımcısı, naklen alınacaktır.

2-Yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 07 Ekim 2017 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10:00’da başlayacak ve 110 dakika sürecektir.

3-Başvuranların icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a)İcra kâtibi olarak 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla fiilen en az bir yıl çalışmış olmak (adaylık süresi ve aylıksız izinde geçirilen süreler fiili hizmet süresine dahil edilmeyecektir),

b)Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

c)Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması, şartı aranır.

4-Adaylar başvurularını, 07-11 Ağustos 2017 tarihleri arasında icra kâtipleri arasından yapılacak icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formu ve ilanın 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilen (görev yaptığı birimince onaylanmış) öğrenim belgesi ile birlikte bağlı bulunulan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına şahsen yapacaklardır.

5-Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Bakanlığımızca incelenecek ve aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste 21 Ağustos 2017 tarihinde www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

6-Sınavla ilgili bilgilendirme amaçlı sınav uygulama duyurusu 28 Ağustos 2017 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

7-Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 155,00.-TL (Yüz Elli Beş Türk Lirası) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 04-10 Eylül
2017 tarihleri arasında yatıracaklar ve www.meb.gov.tr internet adresinden e-başvurularını yapacaklardır.

8-Engelli adayların, sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için; başvuru sırasında, engel durumunu icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formunda belirtmesi, ayrıca engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin başvuruya eklemesi ve Milli
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yayınlanacak olan sınav uygulama duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat ederek, başvuru ekranındaki "engel durumu" ve "almak istediği hizmet" ile ilgili uygun olan kutucukları işaretlemesi gerekmektedir.
Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

9-Sınava; sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içerisinde e-başvurusunu yapmayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.
Yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır. Ücretler, hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilecektir. İade işlemi gerçekleştirildikten sonra adaylar, herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden merkezi ödeme ekranlarından “MEB iade bedeli” altında T.C. kimlik no ile sorgulama yapılarak iade işlemi gerçekleştirilecektir.

10-Adaylar başvuru şartlarını taşımaları durumunda belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmaları ve e-başvuru yapmaları kaydıyla sınav giriş belgesini 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.

11-Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (üzerinde T.C.kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C.kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlik süresi devam eden pasaport) ile kabul edilecektir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

12-Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:
a)Türkçe (10),
b)Matematik (10),
c)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (10),
d)Türk Kültür ve Medeniyetleri (10),
e)Temel Yurttaşlık Bilgisi (10)

Alan Bilgisi Testi:
a)Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (9),
b)İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (15),
c)Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (8),
d)Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (9),
e)Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (9),

13-Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Sınavda yer alacak genel yetenek ve genel kültür bölümüne ait her bir soru 0,4 puan değerine, alan bilgisi bölümüne ait her bir soru ise 1,6 puan değerine sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (200) bir katı fazlası (400) aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacaktır. 400 üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylarda sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve Bakanlığımız tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaklardır. Ancak; başarı oranı ilan edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağırılacaklardır.

14-Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

15-Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince “Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

16-Sınav sonuçları 30 Ekim 2017 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

17-Ayrıca sınav sonuçları www.adalet.gov.tr internet adresinden duyurulacak, kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız.” 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

18-Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanmasından itibaren en geç 17 Ekim 2017 tarihine kadar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 09 Kasım 2017 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra ve İflâs Hizmetleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20,00.-TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. İtirazlar Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından incelenecek ve sonuçları Bakanlığımızca ilgililere bildirilecektir.

19-Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup, sözlü sınavın yeri ve zamanı Bakanlığımız internet adresinden bildirilecektir.

20-Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihaî başarı listesindeki sıraya göre kur’a ile yapılacaktır.

21-Kur’a günü ve yeri Bakanlığımız internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

 

Detaylar ve yayınlanan tam metin için tıklayınız.