Duyurular Arşiv
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Sorular
5271 Sayılı CMK Konu Kısa Not Renklendirmesi
5271 Sayılı CMK Konu Özeti
5271 Sayılı CMK Konu Anlatımı
BAM Yönetmeliği Görev, Kayıt ve Karton Çalışması
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Deneme Sınavı Takvimi
Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik Konu Özeti
Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik Konu Anlatımı
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 16. BAP (Cezai Hükümler)
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 13-14-15 ve 17. BAP
5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
5235 Sayılı Kanun Konu Özeti
5235 Sayılı Kanun Konu Anlatımı
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 12. BAP
2576 Sayılı BİM Kanunu Konu Özeti
2576 Sayılı BİM Kanunu
4721 Sayılı Türk Medeni Kanun Soruları
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Konu Özeti
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Konu Anlatımı
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 10. ve 11. BAP
İcra Müdür ve Müdür yardımcılığı Sınav Başvuruları
492 Sayılı Harçlar Kanunu Konu Anlatımı
Elektronik Tebligat Yönetmeliği Konu Özeti
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 9. BAP (İhtiyati haciz)
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Konu Özeti
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Konu Anlatımı
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 8. BAP (İflasın tasfiyesi)
7201 Sayılı Tebligat Kanunu Konu Özeti
Online Deneme Sınavı Takvimi (YSK)
Anayasası - Genel Esaslar Konu Özeti
Anayasası - Genel Esaslar Konu Özeti
7201 Sayılı Tebligat Kanunu Konu Anlatımı
2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 7. BAP ile ilgili sorular
Çalışmaların Başlaması Hakkında
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 6. BAP soruları
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 5. BAP Soruları
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 4. BAP (Haciz yoluyla takip) Soruları
Deneme Sınavı Takvimi
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Katma Değer Vergisi Kanunu Konu Soruları
Katma Değer Vergisi Kanunu Konu Anlatımı
İcra Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar
Türkiyemizdeki Vergi Sistemi
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 3. BAP (İlamsız Takip) Soruları
Tapu ve Kadastro Harçları
Vergi Yargısı Harçları
Noter Harçları
Yargı Harçları
Damga Vergisi Kanunu I Sayılı Tablo
Damga Vergisi Kanunu Soruları
Türk Ticaret Kanunu Konu Anlatımı
Türk Borçlar Kanunu Konu Anlatımı
Damga Vergisi Kanunu Konu Anlatımı
492 Sayılı Harçlar Kanunu Konu Anlatımı
İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Daire Nizamname Konu Anlatımı
İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Daire Nizamname Hukuk Sözlüğü
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Konu Anlatımı
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 2. BAP Soruları
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 1. BAP Soruları
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
2021 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınav İlanı
Genel Kültür Ek Soru
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
6183 Sayılı Kanun Hakkında
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanun Soruları
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun Soruları
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Soruları
4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararname Soruları
3201 sayılı Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Soruları
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanun Soruları
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Soruları
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun
4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
3201 sayılı Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Duyurusu
İcra Müdürlüğü
Ysk yeni üyelik duyurusu
Deneme Sınavı Takvimi (İçişleri Bakanlığı)
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Hizmet Tablosu
Kaymakam Adayları Yönetmeliği Soruları
Kaymakam Adayları Yönetmeliği Konu Anlatımı
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Uygulama Duyurusu
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı
Başarılar Dileriz
Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği Soruları
Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği Konu Anlatımı
Başarılar Dileriz
Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik Soruları
Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik Konu Anlatımı
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik Soruları
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik Konu Anlatımı
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Soruları
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Konu Anlatımı
5393 Sayılı Belediye Kanunu Konu Soruları
5393 Sayılı Belediye Kanunu Konu Anlatımı
442 Sayılı Köy Kanunu Soruları
442 Sayılı Köy Kanunu Özeti
5253 sayılı Dernekler Kanun Soruları
5253 sayılı Dernekler Kanunu Konu Özeti
Türkçe Dil Bilgisi Konu Anlatımı
Türkçe Dil Bilgisi Konu Anlatımı
Türkçe Dil Bilgisi Konu Anlatımı
İl ve ilçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Soruları
İl ve ilçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Eskimiş, Solmuş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara Hakkında Yönetmelik Soruları
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara Hakkında Yönetmelik
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Soruları
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Konu Anlatımı
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik Soruları
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik Konu Anlatımı
5326 sayılı Kabahatler Kanunu Soruları
5326 sayılı Kabahatler Kanunu Konu Özeti
5326 sayılı Kabahatler Kanunu Konu Anlatımı
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği Konu Soruları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Süre Çalışması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Konu Anlatımı
5442 sayılı İl İdaresi Kanun Soruları
5442 sayılı İl İdaresi Kanun Konu Anlatımı
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği Konu Özeti
5651 Sayılı Kanun Soruları
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun Konu Anlatımı
5651 Sayılı Kanun Konu Özeti
5651 sayılı Kanun Konu Anlatımı
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Soruları
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Çalışma Yönetmeliği Konu Anlatımı
2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu Konu Soruları
2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu Konu Anlatımı
2577 İdari Yargılama Usulü Kanun Soruları
Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik Konu Özeti
7201 Sayılı Tebligat Kanunu Soruları
7201 Sayılı Tebligat Kanunu Konu Özeti
7201 Sayılı Tebligat Kanunu Konu Anlatımı
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Konu Özeti
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Konu Anlatımı
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Sorular
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Konu Özeti
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
İnsan Hakları ve Demokrasi
İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
İçişleri Bakanlığı Personeli GY ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihine İlişkin Sorular
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihine İlişkin Sorular
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihine İlişkin Sorular
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihine İlişkin Sorular
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihine İlişkin Sorular
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihine İlişkin Sorular
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
İnsan hakları ve Demokrasi
İnsan hakları ve Demokrasi
İnsan hakları ve Demokrasi
İnsan hakları ve Demokrasi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
7315 Sayılı Kanun Konu Özeti
7315 Sayılı Kanun Konu Anlatımı
7315 Sayılı Kanun Konu Özeti
7315 Sayılı Kanun Konu Anlatımı
7315 Sayılı Kanun Konu Özeti
7315 Sayılı Kanun Konu Anlatımı
7315 Sayılı Kanun Konu Özeti
7315 Sayılı Kanun Konu Anlatımı
7315 Sayılı Kanun Konu Özeti
7315 Sayılı Kanun Konu Anlatımı
7315 Sayılı Kanun Konu Özeti
7315 Sayılı Kanun Konu Anlatımı
Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
Başarılar Dileriz
Deneme Sınavı
Deneme Sınavı
Deneme Sınavı
Deneme Sınavı
Spor Disiplin Yönetmeliği
Spor Disiplin Yönetmeliği
Spor Disiplin Yönetmeliği
Spor Disiplin Yönetmeliği
Spor Disiplin Yönetmeliği
Spor Disiplin Yönetmeliği
Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği
Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği
Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği
Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği
Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği
Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği
Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği
Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği
Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği
Spor Disiplin Yönetmeliği
Spor Disiplin Yönetmeliği
Spor Disiplin Yönetmeliği
Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişim ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri konulu 172 Sayılı Genelge
Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişim ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri konulu 172 Sayılı Genelge
Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişim ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri konulu 172 Sayılı Genelge
DENEME SINAVI
Spor Disiplin Yönetmeliği
Spor Disiplin Yönetmeliği
Spor Disiplin Yönetmeliği
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Süre çalışması Özetler Bölümüne eklenmiştir.
Deneme Sınavı Takvimi (YÖK)
Deneme Sınavı Takvimi (CTE)
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Suçlara İlişkin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan Cezalara ilişkin konu maddeleri
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Suçlara İlişkin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan Cezalara ilişkin konu maddeleri
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Suçlara İlişkin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan Cezalara ilişkin konu maddeleri
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Suçlara İlişkin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan Cezalara ilişkin konu maddeleri
Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
Yükseköğretim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü
Antrenör Eğitimi Yönetmeliği Konu Özeti
Antrenör Eğitimi Yönetmeliği Konu Özeti
Antrenör Eğitimi Yönetmeliği Konu Anlatımı Sisteme Eklenmiştir.
Antrenör Eğitimi Yönetmeliği Konu Anlatımı Sisteme Eklenmiştir.
Antrenör Eğitimi Yönetmelik Soruları
Antrenör Eğitimi Yönetmelik Soruları
Antrenör Eğitimi Yönetmelik Soruları
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
Antrenör Eğitimi Yönetmeliği Konu Anlatımı
Antrenör Eğitimi Yönetmeliği Konu Özeti
Sporcu Lisans, Vize Ve Transfer Yönetmeliği Konu Anlatımı
Sporcu Lisans, Vize Ve Transfer Yönetmeliği Konu Özeti
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu ve İlanı
Başarılar Dileriz
2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınav Tarihinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru
Güncellenen Onarıcı Adalet Konusu Hakkında
Deneme Sınavı Takvimi
Deneme Sınavı Oluşturma
Duyuru
Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Kamu İhale Genel Tebliği
Kamu İhale Genel Tebliği
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik
Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
4123 Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun
4123 Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı Takvimi
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Güncel)
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Güncel)
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Başvuru Kılavuzu Yayınlandı
Deneme Sınavları Takvimi
Başarılar Dileriz
Bakanlık Genelgeleri
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ile 103 maddeleri
Deneme Sınav Takvimi
Deneme Sınav Takvimi
Deneme Sınavı Takvimi
Resmi Yazışma Kuralları 2020 Yeni Sistem
Resmi Yazışma Kuralları 2020 Yeni Sistem
Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat 2020
5237 Sayılı TCK 1. Kitap (YİM) Konu Özeti sisteme eklenmiştir
Bakanlık Genelgeleri
Bakanlık Genelgeleri (Şef-Merkez)
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
Ulusal Güvenlik
Ulusal Güvenlik
Ulusal Güvenlik
Ulusal Güvenlik
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat
Etik Davranış İlkeleri
2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 10. Kısım
Video çekimleri
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
Bölge Adliye ve Adli Yargı .. Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile BAM Kanunu
2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri.......... Kanunu
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
BİM, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle YİH Yürütülmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu [Birinci Kitap]
Resmi Yazışma Kuralları 2020 Yeni Sistem
Resmi Yazışma Kuralları 2020 Yeni Sistem
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu [Birinci Kitap]
Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
BİM, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle YİH Yürütülmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
1 Nolu C.Başkanlığı Kararnamesi (Adalet Bakanlığı)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2012/13 Sayılı “Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimleri” konulu Genelge
Deneme Sınav Takvimi
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
Duyuru
Deneme Sınav Takvimi
Deneme Sınav Takvimi
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
2018/3 (1782) Sayılı “Ormanların Kadastrosu ve Tescili” Konulu Genelge
2018/1 (1780) Sayılı “yetki alanı dışı tapu işlemleri” Konulu Genelge
2015/4 (1766) Sayılı “haciz işlemleri, şerh ve beyan belirtmelerinin tescili ile veri güvenliği” Konulu Genelge
2013/1 (1738) Sayılı “ret kararları” Konulu Genelge
2013/13 (1750) Sayılı “yabancılara ilişkin tapu işlemlerinde kimlik tespiti” Konulu Genelge
2010/6 Sayılı “yetki belgesi” Konulu Genelge
12.6.2014 tarih ve 34306 sayılı “5403 sayılı kanun uygulamaları” konulu genel duyuru
2008/17 sayılı “vakıflar yönetmeliği hk. (2008/9 sayılı genelgeye ektir)” konulu genelge
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2013/11 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin İdari Yoldan Tescili Genelge
2013/7 Sayılı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Genelge
2016/2 Sayılı Tapu Sicilinde Düzeltmelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge
2014/7 (1759) sayılı “Tapu kaydında düzeltim davaları” Konulu Genelge
2014/4 (1756) sayılı “aile konutu-mal rejimleri-çocuk malları” Konulu Genelge
2019/10 (1804) Sayılı 6306 Sayılı Kanun Uygulamaları Konulu Genelge
2019/14 (1808) Sayılı Hatalı Blok ve Bağımsız Bölüm Numarası Düzeltme İşlemleri Konulu Genelge
383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair K.H.K.
2014/1 Sayılı Tapu Müdürlükleri İş Akışı ve Yetki Devri Konulu Genelge
2019/12 Sayılı Arşiv Hizmetleri Genelgesi
17.08.2013 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tapu Sicili Tüzüğü (37 ila 45. Maddeler hariç)
Tapu müdürlüklerince yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin yönetmelik
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
2010/7 Sayılı “VEKALETNAME” Konulu Genelge
2009/6 (1677) Sayılı Genelge
2008/9 sayılı "5737 sayılı Vakıflar Kanunu" konulu genelge
2019/8 Sayılı "2863 Sayılı Kanun Uygulamaları" Konulu Genelge
2019/7 Sayılı "Hisse hatalarının düzeltilmesi" Konulu Genelge
2006/3 sayılı 5253 sayılı Dernekler Kanunu Genelgesi
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
2644 Sayılı Tapu Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ....Hakkında Yönetmelik
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
15.07.2018 Tarihli ve 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Sınav Konuları
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
2872 Sayılı Çevre Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
3621 Sayılı Kıyı Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile BAM Kanun
5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile BAM Kanun
5235 sayılı Kanun Özeti
UBAK Teşkilat Kanunu (1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)
UBAK Teşkilat Kanunu (1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
7201 sayılı Tebligat Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Temel Yurttaşlık Bilgisi
Türkiye Cumhuriyet Anayasası
Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
492 Sayılı Harçlar Kanunu 1. ve 3. Kısım
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Bölge Adliye ve Adli Yargı .. Yönetmelik Konusu
Deneme Sınav Takvimi
Deniz Ticareti Soruları
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
Kıymetli Evrak Soruları
6100 Sayılı Kanun Ek Soruları
5543 Sayılı İskân Kanunu
5543 Sayılı İskân Kanunu
Başarılar Dileriz
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
Yeni Eklenen Özetler
Yeni Eklenen Özetler
Deneme Sınav Takvimi
2019 İcra Müdürlüğü GYS Sınav soruları
Konu Özetleri
İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği Soruları
İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname
Damga Vergisi Kanunu
Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümleri Birinci Kısım
Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri .. Yön. Soruları
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile ilgili sorular
DİB Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Soruları
492 Sayılı Harçlar Kanunu
DİB Disiplin Amirleri Yönetmeliği
DİB Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği
633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
Yeni Eklenen Konu Özetleri
Diyanet İşleri Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Konu Özeti
Kur’an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliği Konu Özeti
Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Konu Özeti
DİB Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Konu Özeti
Başarılar Dileriz
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Konu Özeti
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği Özeti
5275 Sayılı Kanunda yer alan Süreler
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Soruları
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname soruları
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esas. Dair Genel Yönetmelik
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun Özeti
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmelik
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmelik Özeti
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
5237 Sayılı Türk Ceza Kanun Özeti
İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Konu Özeti
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik Soruları
Kamu İhale Genel Tebliği
Kamu İhale Genel Tebliği Özeti
Deneme Sınav Takvimi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Süreler
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Süreler
Türkiye Cumhuriyet Anayasası
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanun Özeti Not Paylaşımları bölümüne eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanun Özeti
4734 Sayılı Kamu İhale Kanun Özeti
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik soruları
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Özeti
Doçentlik Yönetmeliği Soruları
ÇKK ye Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Td. Kr. Uyg. Hk. Yönetmelik
Doçentlik Yönetmeliği Konu Özeti
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uyg Mrz Sn Yönetmeliği
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu soruları
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Özeti
Sağlık Bakanlığı’nın 2015/11 Sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Konulu Genelgesi
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelik Soruları
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelik Soruları
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Soruları
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak TDY Hakkında Yönetmelik Soruları
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik Özeti
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Soruları
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik Soruları
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Başvurusu Başladı
2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu soruları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu [Özet - Süreler]
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük Soruları
[Şef] Çocuk Koruma Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Soruları
Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik soruları
Denetimli Serbestlik Yönetmeliği Soruları
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Soruları
5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanun Soruları
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği Soruları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Soruları
Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik soruları
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Soruları
CTE Genel Müdürlüğü’nün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 139/1 Sayılı Genelge Soruları
5018 Sayılı Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları
4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu Soru ve Özeti
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Soru ve Özeti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu ve İlanı
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Soruları
CTE Konuları Hakkında Duyuru
Online Deneme Sınavı
Meb - Deneme Sınavı
Mobil Uygulamamız App Store'da
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
MEB Personelinin GY, Ünvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Sur. At. Hk. Yönetmelik Soruları
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ile ilgili Sorular
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Soruları
2018 CTE Görevde Yükselme Sınavı T.C. Anayasa Soruları
Milli Eğitim Bakanlığı GİS T.C. Anayasa Soruları
CTE Görevde Yükselme Sınavı için 657 Sayılı DMK Soruları
1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi MEB Soruları
657 Sayılı DMK Soruları
MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Soruları
4982 Sayılı Kanun Soruları
Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı’na Hazırlık İçin Üyelik Kaydı Açılmıştır
Sitemiz Hakkındaki Görüş ve Düşüncelerinizi Bizlerle Paylaşır mısınız?
Başarılar Dileriz
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
Deneme Sınavı Takvimi
Türk Kültür ve Medeniyetleri Konusu
Yeni Türkçe Soruları
Ceza Hukuku Soruları
Türkiye’nin İdari Yapısı ve Türkiye’de Mahalli İdareler Sorular
Kurulumsuz Google Chrome
Türkiye’nin İdari Yapısı ve Türkiye’de Mahalli İdareler ve Vergi Hukuku Konu Anlatımı
2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu Soruları
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu Soruları
2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanunu Soruları
7062 sayılı YSK Teşkilat Kanunu Soruları
4721 Sayılı TMK Yeni Sorular
3376 Sayılı Kanun Soruları
298 Sayılı Kanun ile ilgili Yeni Sorular
6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Yeni Sorular
2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı İptal Edildi.
2018 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Görevde Yükselme Sınavı
Duyuru
Sitemiz Üyelerine Duyuru
Sınır Anlaşmazlığı Yönetmeliği ile ilgili 100 soru eklenmiştir.
Valilik Yönetmeliği ile ilgili 60 soru eklenmiştir.
İçişleri Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmelik ile ilgili 120 sorudan oluşan 12 test sisteme eklenmiştir.
Deneme Sınavı Takvimi
6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili 110 sorudan oluşan 11 test sisteme eklenmiştir.
442 Sayılı Köy Kanunu ile ilgili 110 sorudan oluşan 11 test sisteme eklenmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilgili 240 sorudan oluşan 24 test sisteme eklenmiştir.
3628 Sayılı Kanun ile ilgili 50 sorudan oluşan 5 testimiz sisteme eklenmiştir
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili ek 100 sorudan oluşan 10 test sisteme girilmiştir.
5651 Sayılı Kanun ile ilgili 80 sorudan oluşan 8 test sistemimize eklenmiştir.
İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği ile ilgili 50 sorudan oluşan 5 testimiz sisteme eklenmiştir.
İçişleri Bakanlığı Gys Yönetmelik konusu ile ilgili 80 sorudan oluşan 8 testimiz sistemimize eklenmiştir
7201 Sayılı Kanun ile ilgili 70 sorudan oluşan 7 test sisteme eklenmiştir
2577 Sayılı Kanun ile ilgili 80 sorudan oluşan 8 testimiz sistemimize eklenmiştir.
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili 60 sorudan oluşan 6 testimiz sistemimize eklenmiştir
3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili 100 sorudan oluşan 10 test sisteme eklenmiştir.
3152 Sayılı Kanun ile ilgili 80 soru ve 8 adet test eklenmiştir.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili 50 sorudan oluşan 5 testimiz sistemimize eklenmiştir.
Deneme Sınavı Takvimi
Uzlaştırmacı Yönetmeliği'ne Yeni Sorular Eklendi
Uzlaştırmacı Sınavı Başvuruları Hakkında Duyuru
Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlanan Üyelerimiz
Sınav Soruları Açıklandı
Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık
Sitemiz Hakkındaki Görüş ve Düşüncelerinizi Paylaşır mısınız?
Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili sorular eklenmiştir.
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili ilgili 220 sorudan oluşan 22 testimiz sisteme eklenmiştir.
Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik ile ilgili 90 sorudan oluşan 9 testimiz sisteme eklenmiştir.
633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname konusu ile ilgili 110 sorudan oluşan 11 test
Deneme Sınav Takvimi Belirlendi
Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği konusu ile ilgili 61 sorudan oluşan 6 testimiz sisteme eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili 250 sorudan, 25 test sistemimize eklenmiştir.
6284 Sayılı Ailenin Korunması Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği ile ilgili 91 sorudan, 9 test sistemimize eklenmiştir.
Koruyucu Aile Yönetmeliği ile ilgili 117 Sorudan oluşan 12 test sistemimize eklenmiştir.
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili 52 Soru, 5 test sistemimize eklenmiştir.
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili olarak 87 sorudan oluşan, 9 test sisteme eklenmiştir.
Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği konusu ile ilgili 192 soru, 19 Test Sisteme Eklenmiştir
Yeni Soru ve Testler Eklendi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav İlanı
Deneme Sınavı Duyurusu
Yeni Deneme Sınavı ve Testler Sisteme Eklenmiştir
Online Deneme Sınav Takvimi Açıklandı.
Sitemiz Hakkındaki Görüş ve Düşüncelerinizi Paylaşır mısınız?
6083 Sayılı Kanun ile ilgili sorular eklenmiştir
Sınav Sonuçları Açıklandı
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanuna 8 Adet Test Eklenmiştir.
2942 Sayılı Kanun Konusuna Yeni Testler Eklenmiştir
Kurulumsuz Google Chrome
Yazı İşleri Müdürlüğü Çözüm Anahtarı
Türkiye Geneli Deneme Sınavı Takvimi
Kurban Bayramınız Mübarek Olsun
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun
Not Paylaşım
Güncel Anayasa Yeni Sorular
Whatsapp Grubu
Tüm Konular Güncellenmiştir.
Yazı İşleri Müdürlüğü Sınav Tarihi ve Kadro Sayıları Açıklandı.
İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Yazılı Sınav İlanı
Yazı İşleri Müdürlüğü için yeni sorular eklendi
Online Deneme Sınavı
Görevde yükselme sınavı baraj puanı 70'den 60 'a düşürüldü.
Mülakat Soruları!
Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Konuları Eklenmiştir
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavında Başarılar Dileriz
Sınav Yerleri Açıklandı
Kamu Sınav Duyuru
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Duyurusu
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Konuları
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu